PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů našich zákazníků je pro nás velmi důležitá. Z tohoto důvodu všechny procesy zpracovávání osobních údajů průběžně analyzujeme a zajišťujeme jejich soulad s nařízením GDPR – nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), které je závazné pro všechny členské státy Evropské unie, jakož i zákonem č. 1000/2000. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů (dále jen „Zákon“).

Touto cestou Vás informujeme o způsobu a podmínkách zpracování Vašich osobních údajů, jakož io Vašich právech, která jsou s tím spojena.

1. Jaké jsou naše kontaktní údaje?

Účely a prostředky zpracování Vašich osobních údajů podle těchto Podmínek jsou určeny provozovatelům, kterým je občanské sdružení:

MedMedia s.r.o, se sídlem: Astrová 56, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 285 850, zapsané v OR okresního soudu Bratislava I
vložka číslo 54002/B.

Máte-li otázku, na kterou v těchto podmínkách o ochraně osobních údajů nenajdete odpověď, nebo přejete-li si podrobnější informace k některému z těchto bodů, nebo máte zájem uplatnit jakékoli Vaše právo na ochranu osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat:

pro poštovní komunikaci prosím použijte následující kontaktní údaje:
MedMedia s.r.o, se sídlem: Astrová 56, 821 01 Bratislava

pro elektronickou komunikaci, prosím, použijte následující kontaktní údaje:
e-mailový kontakt:
herda@medmedia.sk

pro telefonickou komunikaci, prosím, použijte následující kontaktní údaje:
telefonní kontakt:
+421 905 225 630

2. Kdo odpovídá za plnění povinností?

Vzhledem ke skutečnosti, že nám předmětná povinnost nevyplývá z právní úpravy, nemáme určenou žádnou zodpovědnou osobu v oblasti ochrany osobních údajů, přičemž všechny a jakékoli povinnosti a závazky si v této sféře plníme sami s nejvyšší odbornou péčí, na kterou se můžete spolehnout.

3. Jaký je rozsah, účel a právní základ zpracování osobních údajů?

Touto cestou si Vás dovolujeme informovat, že jako provozovatel zpracováváme pouze a výhradně Vaše následující osobní údaje, a to pro tyto účely a na základě těchto právních základů:

[table “” not found /]

 

4. Komu se vaše osobní údaje poskytují?

Osobní údaje našich klientů chráníme, přičemž tyto nezpřístupňujeme a ani neposkytujeme třetím osobám či subjektům, s výjimkou osob, které zajišťují vedení účetnictví naší společnosti případně smluvních partnerů. Výběr našich partnerů realizujeme mimo jiné is ohledem na záruky jejich spolehlivosti a odborné péče při zpracování osobních údajů našich klientů, přičemž tyto subjekty jsou námi zavázány mlčenlivostí a povinností přijmout přiměřená technická a organizační opatření, aby zpracování osobních údajů splňovalo požadavky GDPR a Zákona. V případě, že taková povinnost bude vyplývat ze zákona nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci, mohou být Vaše osobní údaje poskytnuty i orgánům veřejné moci či jiným subjektům.

5. Přenášíme Vaše osobní údaje mimo Evropskou unii?

Provozovatel si Vás dovoluje informovat, že Vaše údaje nejsou přenášeny mimo Evropskou unii do třetích zemí či mezinárodních organizací.

6. Po jakou dobu uchováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu, po kterou je to nezbytné pro účely, pro které se zpracovávají. Osobní údaje, které zpracováváme pro účely dodání zboží zákazníkem na právním základě plnění smlouvy uchováváme po dobu deset (10) let. Zbývající osobní údaje, které zpracováváme pro jiné účely uchováváme po dobu uvedenou v registračním plánu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů zajišťujeme jejich výmaz případně anonymizaci, a to plně v souladu s GDPR.

7. Jaká jsou Vaše práva vůči nám v oblasti ochrany osobních údajů?

Jako zúčastněné osobě Vám z GDPR vyplývají několik práv, na která si Vás dovolujeme touto cestou upozornit, a to:

Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo od nás požadovat potvrzení o tom, zda zpracováváme osobní údaje, které se Vás týkají a pokud ano, tak máte právo získat přístup k těmto osobním údajům, jakož i právo na základní informace o zpracovávání Vašich osobních údajů. Za tímto účelem je možné nás kontaktovat kdykoli, a to prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v části „Jaké jsou naše kontaktní údaje?“.
Právo na opravu a/nebo doplnění osobních údajů
Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu opravili nesprávné osobní údaje, které se Vás týkají, jakož i právo na doplnění neúplných osobních údajů. Za tímto účelem je možné nás kontaktovat kdykoli, a to prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v části „Jaké jsou naše kontaktní údaje?“.
Právo na vymazání osobních údajů
Právo požadovat bezodkladné vymazání Vašich osobních údajů máte pouze v případě, že:
osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávaly nebo jinak zpracovávali;
odvoláte souhlas, na jehož základě se zpracování provádí, a pokud neexistuje jiný právní základ pro zpracování;
namítáte vůči zpracování a nepřevažují žádné oprávněné důvody pro zpracování;
osobní údaje byly zpracovávány nezákonně;
osobní údaje musí být vymazány, aby byla splněna zákonná povinnost podle práva Evropské Unie nebo práva členského státu, kterému podléháme;
osobní údaje byly získávány v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle či. 1 GDPR.

Za tímto účelem nás můžete kdykoli kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v části „Jaké jsou naše kontaktní údaje?“, přičemž následně posoudíme, zda ve Vašem případě neexistují výjimky, kdy není třeba vymazat Vaše údaje i když je splněna některá z výše uvedených podmínek ( např. je to nutné k uplatňování právních nároků).

Právo na omezení zpracování osobních údajůMáte právo, abychom omezili zpracování Vašich údajů (tj. Vaše údaje pouze uchovávali, avšak jiným způsobem je nezpracovávali), pokud:
jste napadli správnost osobních údajů;
zpracování je protizákonné a Vy namítáte proti vymazání osobních údajů a žádáte místo toho omezení jejich použití;
již nepotřebujeme Vaše osobní údaje pro účely zpracování, ale potřebujete je Vy k prokázání, uplatňování nebo obhajování právních nároků;
namítáte vůči zpracování.

Za tímto účelem nás můžete kdykoli kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v části „Jaké jsou naše kontaktní údaje?“, přičemž následně posoudíme, zda ve Vašem případě neexistují výjimky, kdy lze Vaše osobní údaje zpracovávat i jiným způsobem, nejen uchováváním.

Právo namítat proti zpracování osobních údajů
Máte právo namítat proti zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud je právním základem zpracovávání Vašich osobních údajů: a) nezbytné splnění úkolu realizovaného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo b) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje naše společnost nebo třetí strana , s výjimkou případů, kdy nad takovými zájmy převažují zájmy nebo základní práva a svobody Vaší osoby, které vyžadují ochranu osobních údajů, zejména pokud je dotyčnou osobu dítě. Pokud se Vaše údaje zpracovávají nebo budou zpracovávat pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli namítat proti zpracování osobních údajů v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem. Za tímto účelem nás můžete kdykoli kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v části „Jaké jsou naše kontaktní údaje?“. Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat pouze, pokud bychom prokázali nezbytné oprávněné důvody pro zpracování, které by převažovaly nad zájmy, právy a svobodami nebo důvody pro prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.
Právo na přenosnost osobních údajů
Pokud se zpracování Vašich osobních údajů provádí automatizovanými prostředky, a to na základě Vašeho souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy, máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytli, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo přenést tyto údaje další osobě (provozovateli). Za tímto účelem nás můžete kdykoli kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v části „Jaké jsou naše kontaktní údaje?“.
Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
V neposlední řadě máte právo kdykoli odvolat Vámi udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, které se Vás týkají. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeném na souhlasu před jeho odvoláním. Za tímto účelem nás můžete kdykoli kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v části „Jaké jsou naše kontaktní údaje?“.
Právo podat stížnost Kontrolnímu úřadu
Touto cestou Vás zároveň informujeme, že v případě, pokud máte za to, že došlo k porušení práv fyzických osob při zpracovávání Vašich osobních údajů nebo k porušení nařízení GDPR, může podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů, a to Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky. Vzor návrhu je uveřejněn na stránce Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky www.dataprotection.gov.sk.

8. Jste povinen nám poskytnout Vaše osobní údaje?

Poskytnutí Vašich osobních údajů je v zásadě dobrovolné, avšak některé Vaše osobní údaje se vyžadují pro řádné plnění smlouvy (tj. pro řádné a včasné poskytnutí zboží a služby), a proto pokud k jejich poskytnutí nedojde, nebude možné z naší strany řádně plnit povinnosti související s dodáním zboží nebo služby.

9. Získáváme Vaše osobní údaje iz jiných zdrojů, než od Vás?

Ne, všechny osobní údaje, které zpracováváme, pocházejí výslovně od Vás.

10. Realizujeme automatizované rozhodování včetně profilování?

Nevydáváme žádná rozhodnutí, která by byla založena výlučně na automatizovaném zpracování, včetně profilování a která by měla právní účinky, které by se Vás týkaly nebo by Vás podobně významně ovlivňovaly.

11. Jaké jsou další související informace?

Tyto podmínky o ochraně osobních údajů se mohou příležitostně změnit, Vaše práva, která zaručují tyto podmínky, však nebudeme bez Vašeho výslovného souhlasu omezovat. Všechny změny podmínek o ochraně osobních údajů budou zveřejněny na této stránce. O případných významných změnách podmínkách o ochraně osobních údajů budou uživatelé předem informováni (týká se i informování prostřednictvím e-mailu ve zvláště závažných případech).

Tyto podmínky jsou platné od 20.5.2018.

Děkujeme za potvrzení a dosavadní důvěru.

MedMedia