Ediční principy portálu www.infopacient.cz.

Preambule

infopacient,cz je nevládní portál, který se komplexním způsobem věnuje pacientům/pojištěncům v České republice. Úlohou stránky je poskytovat aktuální informace o zdraví a prevenci, organizovaném životě pacientů, a o možnostech léčby širokého spektra chorob.

I.

Portál provozuje od roku 2017 MedMedia, s.r.o., se sídlem Astrová 765/56, 821 01 Bratislava, IČO 44 285 850.

II.

Informacím, které se na portálu nacházejí, zaručujeme obsažnost. Toto kritérium podporujeme dodržováním zásad pravdivosti informací, jednoduchosti jejich třídění a monitoringem dění v oblasti zdravotnictví. Vedení redakce portálu má právo rozhodovat o tématech, kterým přispěvatelé redakce budou věnovat, určovat způsob jejich zpracování, a rozhodnout i o nezveřejnění díla. Redigování a editování textů, obrázků, programů a jiných zvukových a obrazových děl se nepovažuje za cenzuru.

III.

Zpravodajství dáváme český kontext. Informace a výběr článků redakce preferuje podle jejich významu v pacientově životě. Publikované texty přitom nemusí nutně korespondovat s názorem redakce. Šířit jakékoliv informace z portálu je možné jen s uvedením zdroje, autora.

IV.

Pro zabezpečení přehlednosti jsou články upravované do jednoduché a vizuálně přitažlivé struktury. Portál obsahuje rubriky Co je nového, Jsem zdravý, Jsem nemocný a vyhledávač podle klíčových slov. Inzerce a placené oznámení jsou na webové stránce jasně označené.

V.

Transparentnost stránky se projevuje v šířce diskuzního fóra a nezávislosti obsahu stránky. Provozovatel portálu si však vyhrazuje právo k mazání vulgárních, rasistických, xenofobních, manipulativních a destruktivních komentářů od čtenářů a fanoušků.

VI.

Objektivitu našich informací zaručují ediční principy, které musí při práci dodržovat každý člen týmu. Ani soukromé sponzorství, ani poskytnutí a zveřejnění reklamy, resp. pronájem prostoru na stránce, nesmějí podmiňovat nebo ovlivňovat obsahovou nezávislost domény.

VII.

Stránka je budovaná na bázi obsahové i funkční profesionality. Projevuje se to navenek ve vztahu k jejím uživatelům, moderností přístupu k informacím, i vevnitř – vztahy k partnerům. Stránka má odborného garanta z řad renomovaných lékařů, který vykonává praxi. Spravování stránky využívá všechny možnosti, které nabízí internet, nebo dostupné informační technologie.

VIII.

Články označujeme jmény autorů, jména dotyčných osob v textu mohou být i anonymní. Na veřejných vystoupeních, shromážděních a prostranstvích je redaktor oprávněn dělat textové, zvukové, zvukově-obrazové i obrazové záznamy bez výslovného souhlasu vystupujících osob, pokud nedochází k porušení autorských práv nebo práv s nimi souvisejících.

IX.

Když spolupracujeme na tvorbě obsahu stránky s jinými partnery nebo dopisovateli, poskytujeme jim dostatečný prostor a garantujeme nezasahování do obsahu. Kritériem výběru jsou kvalita, pravdivost a aktuálnost poskytované informace. Jazykové korektury v redakci portálu souvisí výhradně s pravopisem a stylistikou, autorizace materiálů a konzultace s autory při krácení a úpravách jsou standardem; vztahuje se i na fotografie.

X.

Tyto ediční principy jsou účinné do okamžiku zrušení nebo zániku portálu www.infopacient.cz. V tištěné podobě se stanou součástí pracovních, resp. obdobných smluv, rovněž všech partnerských a sponzorských smluv, smluv o pronajatí prostoru na stránce a o zveřejnění reklamy. Všechny články smluv, které by jakoukoliv formou odporovaly zveřejněným edičním principům, jsou pro majitele portálu právně neúčinné a není povinen podle nich konat.

MedMedia, s.r.o.